השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

צוואות וירושות

דיני הירושה בישראל מוסדרים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965. 

חוק הירושה מבחין בין ירושה עלפי דין לבין ירושה עלפי צוואה

ירושה עלפי דין חלה כאשר לא חלה על הירושה צוואה חוקית. במקרה כזה, חלוקת הירושה תעשה עלפי הוראות חוק הירושה. עם פטירתו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה על מנת לפעול לחלוקת הירושה

ירושה עלפי צוואהירושה בהתאם למסמך הצוואה במסגרתו קבע המנוח בעצמו למי הוא מוריש את נכסיו ובאיזו חלוקה

לאחר פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה ועלמנת לממש את צוואתו, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה

בהתקיים מחלוקת באשר לצוואה (תוקפה, תכניה, נסיבות עריכתה וחתימתה וכיו"ב…), ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה

ישנן 4 צורות לעריכת צוואות: בכתב, בעדים, בפני רשות או בעלפה

א. צוואה בכתביד– על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה ולשאת תאריך בכתב ידו של המצווה. הצוואה תיחתם בידי המצווה

ב. צוואה בעדיםצוואה בכתב (לרבות מסמך מודפס), נושאת תאריך. על הצוואה להיחתם עלידי המצווה בפני 2 עדים, שאינם זוכים עלפי הצוואה, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו בחתימתם על גבי הצוואה, כי המצווה הצהיר וחתם כאמור

ג. צוואה בפני רשותשתי דרכים לעריכת צוואה כאמור
האחתאמירת דברי הצוואה בפני רשות ; שופט, רשם ביתמשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר של ביתדין דתיהשנייההגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה עצמו לרשות. דברי הצוואה יקראו בפני המצווה שיצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר עלפני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור

היה והצוואה נכתבה בלשון שהמצווה אינו מבין, יש להקריא לו את הצוואה בשפה המובנת לו ועל המתרגם לאשר זאת על גבי הצוואה

גם צוואה שנעשתה בפני רשות, ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה

ד. צוואה בעלפה– "שכיב מרע" וכן, "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות", רשאי לערוך צוואה בעלפה. קרי: לומר את צוואתו בפני 2 עדים, המבינים את שפתו.
דברי המצווה, התאריך בו נאמרו ונסיבות עריכת הצוואה יירשמו ושני העדים יחתמו על הצוואה ויפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. על הרישום, החתימה וההפקדה להיעשות בהקדם האפשרי
במקרה של צוואה בעלפה, 2 העדים יכולים להיות זוכים עלפי הצוואה.
צוואה בעלפה בטלה כעבור חודש ימים, לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר